Στρογγυλές Τράπεζες

Προεδρείο:

Ολύβια Δόντη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Ημερομηνία: προς ανακοίνωση

Ώρα: προς ανακοίνωση

Χώρος: προς ανακοίνωση

Στρογγυλή τράπεζα της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

eefba

Ομιλητές:

Ολύβια Δόντη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η σημασία της ευλυγισίας για την αθλητική απόδοση, την αποκατάσταση και την υγεία

Ως μυϊκές διατάσεις των ανθρώπινων σκελετικών μυών ορίζεται ένα σύνολο χειρισμών που έχει στόχο την αύξηση της διατασιμότητας των ιστών και τη μεγιστοποίηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων (ευλυγισία). Η χρήση μυϊκών διατάσεων μπορεί επίσης, να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού της μυοτενόντιας μονάδας και να συμβάλλει στην ταχύτερη αποκατάσταση μετά από τραυματισμό ή ασθένεια. Επιπρόσθετα, μυϊκές διατάσεις χρησιμοποιούνται στην ανάληψη μετάαπό έντονη άσκηση, στη μείωση του πόνου και του μυϊκού «πιασίματος». Κατά την προθέρμανση, η χρήση στατικών και δυναμικών διατάσεων μικρής διάρκειας (<45s) οι οποίες ακολουθούνται από δυναμικές δραστηριότητες, αυξάνει το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και μειώνει τον κινδύνου τραυματισμού, χωρίς αρνητική επίδραση σε παραμέτρους ισχύος και δύναμης. Κατά την ανάληψη ή την αποκατάσταση, εφαρμόζονται συνήθως στατικές και διατάσεις ιδιοδεκτικής νευρομυϊκής διευκόλυνσης. Η συστηματική προπόνηση ευλυγισίας από την παιδική ηλικία αυξάνει το εύρος κίνησης και επιτρέπει την εφαρμογή μυϊκής δύναμης και ισχύος σε αυτό το μεγάλο εύρος. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η μακρόχρονη προπόνηση ευλυγισίας μπορεί να συμβάλλει στην ανάπλαση των ιστών και να επιφέρει μεταβολές στη μυϊκή μορφολογία οι οποίες σχετίζονται με βελτιωμένη μυϊκή λειτουργία. Τα άμεσα και τα μακρόχρονα οφέλη της προπόνησης ευλυγισίας στη μυϊκή λειτουργία υποστηρίζουν τη συστηματική χρήση διατάσεων σε νέους και σε μεγαλύτερης ηλικίας ασκούμενους με στόχο τη βελτίωση παραμέτρων απόδοσης και υγείας.

Δημήτρης Α. Πατίκας, Καθηγητής
Εργαστήριο Νευρομηχανικής της Άσκησης και του Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νευρομυϊκοί παράγοντες της μυϊκής διάτασης

Η διάταση του μυός, παρά την απλότητα που την χαρακτηρίζει ως έννοια, περιλαμβάνει σύνθετες διαδικασίες που έχουν στο επίκεντρο το μυοτενόντιο σύμπλεγμα (ΜΤΣ) και, μεταξύ άλλων, την αλληλεπίδραση μεταξύ του μυϊκού και νευρικού συστήματος. Η συγκεκριμένη παρουσίαση εστιάζει σε νευρομυϊκούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία του ΜΤΣ ή και να επηρεάζονται από αυτό. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν λειτουργίες που αλλάζουν με την προπόνηση, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, σε διάφορες παθολογίες, ή απλά κατά την ανθρώπινη κίνηση γενικότερα, στα πλαίσια της καθημερινότητας ή και του αθλητισμού. Στον πυρήνα όλων αυτών των λειτουργειών σημαντικό ρόλο παίζει το μυοτατικό αντανακλαστικό, η ρύθμιση του οποίου ελέγχει ενεργητικά τη σκληρότητα της άρθρωσης, παράλληλα με τις λειτουργίες των παθητικών ελαστικών στοιχείων. Ειδικότερα, θα δοθούν στοιχεία για τη λειτουργικότητα του ΜΤΣ και τη συνέργειά του με τη μυϊκή ενεργοποίηση μέσα στα πλαίσια του κύκλου διάτασης βράχυνσης, και πως αυτό επηρεάζει προσαρμογές που παρατηρούνται με την προπόνηση και την ανάπτυξη. Τέλος, θα αναδειχθούν περιπτώσεις προσαρμογών στο ΜΤΣ που συμβαίνουν σε παθολογικές καταστάσεις, όταν δεν ρυθμίζεται σωστά ο μυϊκός τόνος χρόνια (π.χ. σπαστικότητα), ή όταν τεχνητά επηρεάζουμε παροδικά την εισροή πληροφοριών προς το κεντρικό νευρικό σύστημα σχετικά με το επίπεδο της διάτασης (π.χ. τενόντια δόνηση).

Ιόλη Πανίδη, Υποψήφια Διδάκτωρ
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μορφολογικές προσαρμογές των μυών ως απόκριση στο χρόνιο ερέθισμα επιμήκυνσης

Ο σκελετικός μυϊκός ιστός αναδιοργανώνει τη δομή του, ως απόκριση στα ερεθίσματα μηχανικής φόρτισης και ανάπτυξης. Η μηχανική φόρτιση διεγείρει μοριακές και δομικές
αλλαγές, οι οποίες επαναπρογραμματίζουν τον μεταβολισμό και τροποποιούν τις φυσιολογικές και λειτουργικές ιδιότητες των μυϊκών ινών. Οι μυϊκές διατάσεις μπορούν να θεωρηθούν ένας τύπος μηχανικής φόρτισης, που επιφέρει μεταβολές στη δομή του μυός. Μακροσκοπικά, η δομή του μυός περιγράφεται ποσοτικοποιώντας τις αρχιτεκτονικές παραμέτρους, δηλαδή, το μήκος και τη γωνία πρόσφυσης του μυϊκού δεματίου, την απόσταση μεταξύ των απονευρώσεων και την ανατομική εγκάρσια διατομή, οι οποίες αποτυπώνουν τη διάταξη των μυϊκών ινών μέσα στον συνδετικό ιστό. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι το χρόνιο ερέθισμα επιμήκυνσης μπορεί να πυροδοτήσει μονοπάτια σηματοδότησης μηχανικής μεταγωγής, τα οποία σχετίζονται με αρχιτεκτονικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, μεγάλης διάρκειας και υψηλής έντασης στατικές διατάσεις είναι απαραίτητες για την αύξηση του μήκους του δεματίου, τόσο σε ηρεμία όσο και σε διάταση, και την αύξηση της απόστασης μεταξύ των απονευρώσεων, ενώ η γωνία πρόσφυσης των δεματίων παραμένει αμετάβλητη. Η αύξηση του μήκους του δεματίου ενδέχεται να μετατοπίσει το βέλτιστο μήκος του μυός προς μεγαλύτερη παραγωγή δύναμης, ή/και να διευρύνει την καμπύλη της μηκο-δυναμικής σχέσης. Κατά την ανάπτυξη, επιπρόσθετα της μηχανικής φόρτισης, λόγω της συνεχούς επιμήκυνσης των οστών και αύξησης της μάζας του σώματος, γίνονται ποιοτικές αλλαγές στη μυϊκή ίνα και στον συνδετικό ιστό που την περιβάλλει. Ο μυϊκός συνδετικός ιστός διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στη μεταβίβαση της δύναμης και την ιδιοδεκτικότητα, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την αύξηση του μήκους και της διαμέτρου των δεματίων, με την τελευταία να συμβάλλει περισσότερο στις αλλαγές της γεωμετρίας του μυός.

SWITCH THE LANGUAGE